Chào mừng bạn đến với trường TH&THCS Hùng Vương - Welcome to elementary school and junor Hung Vuong
Trang chủ Cơ cấu - tổ chức Đoàn thể Công đoàn KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HAI KHÔNG” NĂM HỌC 2011-2012

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HAI KHÔNG” NĂM HỌC 2011-2012

Email In PDF.
PHÒNG GD&ĐT CƯMGAR

Trường TH&THCS Hùng Vương

Số: ……..KH-HV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

EaMnang, ngày 15 tháng 10 năm 2011

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HAI KHÔNG”

 

NĂM HỌC 2011-2012 I. Đặc điểm tình hình của nhà trường trong năm học 2011-2012

 

1. Thuận lợi:

- Trường TH&THCS Hùng Vương được thành lập từ tháng 08 năm 2009 trên cơ sở trường TH Thái Phiên, đóng trên địa bàn xã EaMnang với dân cư trên 66% là dân tộc thiếu số. Đội ngũ giáo viên đa phần trẻ, nhiệt huyết trong công việc, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ CBGV-CNV và học sinh tương đối có nề nếp ổn định.

- Năm học 2011-2012 là năm các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Hai không”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cùng với các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phong trào “Xây dựng trường học xanh-sạch-đẹp”. Năm học với chủ đề “Đổi mới quản lí nâng cao chất lượng giáo dục”. Do vậy đã làm cho đội ngũ nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ của nhà trường, của từng cá nhân trong giai đoạn hiện nay.

- Đảng ủy, chính quyền địa phương, phụ huynh học sinh quan tâm thường xuyên đến nhà trường, hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Hai không” được thành lập gồm các thành viên nằm trong các ban ngành đoàn thể, năng động, có trách nhiệm và khả năng tuyên truyền vận động đồng chí, đồng nghiệp đoàn kết cùng thực hiện cuộc vận động này.

2. Khó khăn:

- Cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn thiếu thốn. Các phòng chức năng chưa có. Phòng học chưa đủ, phải dồn một số lớp học tạm.

- Giáo viên thiếu nhiều phải hợp đồng giáo viên ngoài biên chế giảng dạy.

- Trường chưa có tường bao, các phòng học cấp 4 đã xuống cấp, ảnh hưởng lớn đến công tác bảo vệ CSVC, an ninh trật tự trong nhà trường.

- Dân cư ở rải rác, tỷ lệ hộ đói nghèo cao. Nhận thức của đại đa số nhân dân về văn hóa xã hội, giáo dục hạn chế. Một bộ phận nhân dân còn chưa quan tâm đến con cái. Do vậy nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc quản lý học sinh, nâng cao chất lượng dạy - học.

II. Kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Hai không”.

1. Mục tiêu

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động. Từng bước phát hiện, xử lý triệt để các biểu hiện tiêu cực trong việc giảng dạy, thi cử và đánh giá học sinh.

- Xây dựng trường học có đội ngũ CBGV chuẩn mực về đạo đức, vững vàng về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

2. Nội dung cần thực hiện trong năm học 2011-2012

a) Củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động “Hai không” .

b) Tiếp tục tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Ngành và các cấp tới toàn thể CBGV-CNV, và học sinh.

c) Phát động các phong trào thi đua, tổ chức ký cam kết thực hiện cuộc vận động “Hai không” từ đầu năm học. Vận động các cá nhân, tập thể CBGV-CNV, học sinh đăng kí chỉ tiêu thi đua trong năm học.

d) Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo từ Ban giám hiện nhà trường, các tổ chuyên môn, các đoàn thể. Duy trì việc trao đổi thông tin hai chiều giữa các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường.

e) Tổ chức chuyên đề giảng dạy các môn học, làm và sử dụng triệt để đồ dùng dạy học. Duy trì có chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn tổ, trường.

g) Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh quản lý và giáo dục toàn diện học sinh. Quan tâm, hỗ trợ, động viên các đối tượng học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

h) Tổ chức các hoạt động tập thể (vui chơi, múa hát...); tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các ngày lễ hội, các danh nhân văn hóa; tổ chức các cuộc thi vẽ tranh theo chủ đề qua đó nâng cao nhận thức, giáo dục tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy tinh thần hiếu học trong học sinh.

i) Tham mưu chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh ủng hộ nhân lực, vật lực, chung tay góp sức tu bổ cảnh quan, cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng dạy học.

3. Biện pháp thực hiện.

- Kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động “Hai không”, thành viên gồm Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn và giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Ban chỉ đạo thống nhất xây dựng kế hoạch cho phù hợp với đặc điểm tình hình của trường và địa phương.

- Chính quyền, các đoàn thể phối kết hợp quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Ngành tới toàn thể CBCNV và học sinh, giúp mọi người nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện 4 nội dung trong cuộc vận động.

- Chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, xây dựng nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động của các đoàn thể. Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần thi đua của CBGV và học sinh.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên. Đồng thời tư vấn cụ thể cho các thành viên được kiển tra biện pháp, hình thức tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Sơ kết, tổng kết các hoạt động, các phong trào thi đua. Đề nghị khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.

4. Kế hoạch hàng tháng.

Tháng 9 năm 2011

- Kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động “Hai không” năm học 2010-2011.

- Ban chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cuộc vận động, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của hội đồng. Bổ sung và hoàn thiện kế hoạch.

- Triển khai kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Hai không” tới toàn thể CBGV-CNV và học sinh trong lễ khai giảng năm học mới, tổ chức cho CBGV ký cam kết thực hiện cuộc vận động này.

- Tham mưu xây dựng, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học.

- Xây dựng các quy định về nề nếp dạy-học, nề nếp các hoạt động đối với CBGV và học sinh.

- Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Tổ chức chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học. Tổ chức thao giảng trong các tổ chuyên môn.

- Kiểm tra chất lượng đầu năm đối với các khối lớp từ lớp 2 đến lớp 8 đảm bảo thực chất, khách quan. Tổ chức các lớp phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

-Quán triệt tới tận giáo viên quy chế đánh giá học sinh từng cấp học.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ chất lượng dạy-học.

- Nêu gương, động viên khuyến khích CBGV và học sinh tích cực thi đua dạy và học thông qua các tiết sinh hoạt cuối tuần, chào cờ đầu tuần.

- Phối hợp với PHHS bàn bạc, tìm thêm các giải pháp giúp HS củng cố kiến thức. Hướng dẫn, tư vấn cho PHHS cách quản lí và giúp học sinh tự học ở nhà.

Tháng 10 năm 2011

- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.

- Dự giờ thăm lớp kiểm tra việc thực hiện dạy học không để học sinh yếu ngồi ngoài lề lớp học. Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu.

- Tổ chức tập huấn các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học các môn học. Tổ chức thao giảng để thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ chất lượng dạy-học.

- Nêu gương, động viên khuyến khích CBGV và học sinh tích cực thi đua dạy và học thông qua các tiết sinh hoạt cuối tuần, chào cờ đầu tuần.

Tháng 11 năm 1011

- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động khác trong năm. - Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.

- Phát động đợt thi đua hướng về ngày Hiến chương Nhà giáo: Thi đua dạy tốt, học tốt; thao giảng; Tăng cường dạy tình nguyện phụ đạo HS yếu, phát huy tinh thần tận tụy vì học sinh.

Tháng 12 năm 2011

- Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động khác trong năm.

- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của giáo viên.

- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá chặt chẽ chất lượng dạy-học.

- Thành lập hội đồng coi, chấm bài kiểm tra chất lượng học kỳ I của học sinh theo đề chung, phân công coi, chấm chéo lớp một cách nghiêm túc, công bằng, khách quan.

- Kiểm tra việc chấm bài của GV, đảm bảo tính chính xác.

Tháng 01+02 năm 2012

- Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động khác trong năm.

- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.

- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.

- Sơ kết học kỳ I, sơ kết cuộc vận động “Hai không”, tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể hưởng ứng tốt phong trào và đạt thành tích cao trong phong trào thi đua.

-Tổ chức bồi dưỡng và thi Giải toán trên mạng cấp trường đảm bảo chất lượng, nghiêm túc, không chạy theo thành tích.

-Tổ chức dạy thêm học thêm để nâng cao chất lượng .

Tháng 3 năm 2012

- Tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào, cuộc vận động “Hai không” và các cuộc vận động khác trong năm.

- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.

- Sinh hoạt thường kỳ chuyên môn trường, chuyên môn tổ. Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.

- Tổ chức kỷ niệm 8/3; 26/3 qua đó tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi CBGV và học sinh. Phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt qua việc đăng kí tiết dạy tốt, giờ học tốt, tuần học tốt. Tổ chức các hoạt động NGLL với chủ đề: Tiếp bước lên Đoàn và Tiếng Việt của em để củng cố kiến thức, bồi dưỡng tinh thần ham học của học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt ở cấp Tiểu học.

-Tổ chức kiểm tra giữa kì II ngiêm túc, đúng quy chế.

Tháng 4 năm 2012

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động Hai không. Tăng cường phụ đạo học sinh yếu để chống hiện tượng học sinh lưu ban và ngồi nhầm lớp.

- Tiếp tục duy trì củng cố nề nếp dạy – học, nề nếp hoạt động các đoàn thể.

- Phân loại GV cuối năm kết hợp dự giờ thăm lớp để đôn đốc việc quan tâm đối tượng học sinh yếu.

- Kết hợp chặt chẽ với Hội phụ huynh, đoàn thể, chính quyền địa phương quản lí chặt chẽ, giáo dục toàn diện học sinh.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch của CBGV và học sinh, đánh giá nghiêm túc, khách quan.

Tháng 5 năm 2012

-Tăng cường phụ đạo học sinh yếu để chống hiện tượng học sinh lưu ban và ngồi nhầm lớp, đôn đốc việc quan tâm đối tượng học sinh yếu của tất cả giáo viên.

- Ra đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Tổ chức kì kiểm tra cuối năm nghiêm túc, đúng quy chế.

- Kiểm tra hồ sơ sổ sách, việc chấm bài và lưu bài kiểm tra định kì của giáo viên.

- Tổ chức cho giáo viên lớp trên thẩm định chất lượng học sinh của lớp dưới.

-Thực hiện việc xét hoàn thành chương trình bậc tiểu học cho học sinh khối lớp 5 nghiêm túc, hiệu quả.

- Tổng kết đánh giá việc thực hiện cuộc vận động , biểu dương khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc thực hiện phong trào.

TM BCĐ CUỘC VẬN ĐỘNG

TRƯỞNG BAN

Lê Hoài Sơn

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 24 Tháng 11 2011 01:34 )  

Tài liệu

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay127
mod_vvisit_counterHôm qua161
mod_vvisit_counterTuần này965
mod_vvisit_counterTháng này2987
mod_vvisit_counterAll225308

Đơn vị GD&DT trong tỉnh

Báo điện tử

Lịch