Chào mừng bạn đến với trường TH&THCS Hùng Vương - Welcome to elementary school and junor Hung Vuong
Trang chủ Cơ cấu - tổ chức Đoàn thể Quy chế làm việc của ban giám hiệu

Quy chế làm việc của ban giám hiệu

Email In PDF.

QUI CHẾ LÀM VIỆC CUẢ BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

Chương I

Những quy định chung

Điều 1: Ban giám hiệu trường TH&THCS Hùng Vương bao gồm Hiệu trưởng và phó hiệu trưởng do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện CưM’gar bổ nhiệm, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện CưM’gar.

 

Điều 2: Qy chế làm việc của Ban giám hiệu nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ, vai trò tổ chức lãnh đạo và làm việc của Ban giám hiệu trong việc xây dựng nhà trường trong sạch, thân thiện và vững mạnh; xây dựng đội ngũ viên chức nhà giáo có đầy đủ phẩm chất và năng lực, làm việc có chất lượng, hiệu quả, sáng tạo, đáp ứng với yêu cầu giáo dục toàn diện, xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

Điều 3: Hoạt động của Ban giám hiệu nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện chế độ thủ trưởng và phát huy vai trò phối hợp của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

Chương II

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng

Điều 4: Hiệu trưởng quản lí và Điều hành mọi hoạt động trong nhà trường theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo CưM’gar về toàn bộ hoạt động của nhà trường, về việc thi hành nhiệm vụ được giao của công ,viên chức trong nhà trường.

Điều 5: Hiệu trưởng có trách nhiệm tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo , Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, về việc thi hành những vấn đề có liên quan đến kế hoạch, nhiệm vụ giáo dục và cơ sở vật chất nhà trường; giữ mối quan hệ thường xuyên với lãnh đạo cấp trên với Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong xã có liên quan, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6: Hiệu trưởng quản lí chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhà trường theo nguyên tắc tập trung dân chủ, nhằm phát huy cao nhất trí tuệ và năng lực cộng tác của công -viên chức; Hiệu trưởng có trách nhiệm tiếp thu ý kiến phản ánh, phê bình, giải đáp những thắc mắc, đề nghị của cán công -viên chức , học sinh và cha mẹ học sinh; không được có hành vi trù dập đối với những người đã góp ý, phê bình; khi cán bộ, giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh đề nghị được gặp, Hiệu trưởng phải bố trí thời gian để gặp và trao đổi về những vấn đề có liên quan.

Điều 7: Hiệu trưởng phụ trách chung và trực tiếp phụ trách một số công việc: Tổ chức cán bộ, kế hoạch, tuyển sinh, cơ sở vật chất trường học, thi đua, thanh tra và tài vụ.

Điều 8: Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức bộ máy nhà trường, xây dựng kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học ; duyệt kế hoạch, hồ sơ của cán bộ giáo viên; ấn định lích và Điều hành các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo từng tuần, từng tháng và cả năm.

Điều 9: Hiệu trưởng có trách nhiệm quản lí viên chức về mọi mặt cả trong và ngoài nhà trường; Thực hiện chính sách xây dựng một đội ngũ công - viên chức trong sạch, vững mạnh và mẫu mực; thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sai trái của viên chức.

Điều 10: Hiệu trưởng có trách nhiệm phân công cho phó hiệu trưởng phụ trách một số công việc trong nhà trường , chỉ định Thư kí hội đồng, Tổng phụ trách đội, Tổ trưởng, Tổ phó chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm; phân công công việc cho từng viên chức ; đồng thời có kế hoạch kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các công việc được giao của cán bộ giáo viên nhà trường.

Điều 11: Hiệu trưởng chiụ trách nhiệm về việc sử dụng có hiệu quả tài sản của nhà trường, tiết kiệm kinh phí, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tài chính, công khai tài chính; đảm bảo đầy đủ quyền lợi về vật chất và tinh thần của công – viên chức và học sinh theo các chế độ hiện hành; thực hiện quản lí việc bảo quản và lưu trữ các loại hồ sơ trong nhà trường theo đúng quy định.

Điều 12: Hiệu trưởng Điều hành công việc đối với viên chức trong nhà trường thông qua Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng và Trưởng các ban chức năng ; thực hiện việc đánh giá xếp loại công chức hàng năm theo đúng quy chế ban hành.

Điều 13: Hiệu trưởng chủ động phối hợp , tranh thủ ý kiến của Chi uỷ, Chủ tịch công đoàn, Ban chấp hành công đoàn nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch năm học và quản lí chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

Điều 14 : Hiệu trưởng có trách nhiệm thành lập và Điều hành hoạt động các hội đồng, các tổ chuyên môn, các ban chuyên môn trong nhà trường nhằm mục đích nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng Điều lệ nhà trường.

Điều 15: Hiệu trưởng quyết định triệu tập và chủ trì các cuộc họp của nhà trường và là người kết luận cuối cùng về những vấn đề mà Ban giám hiệu, các hội đồng, các ban chức năng thảo luận, thống nhất và quyết định về những vấn đề còn vướng mắc.

Điều 16: Hiệu trưởng có nhiệm vụ quản lí và tổ chức giáo dục học sinh thông qua giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn; thông qua việc tổ chức tuyển sinh, phân chia lớp học, bố trí thời gian, chương trình học tập và rèn luyện cho học sinh theo đúng quy định của ngành; thực hiện quản lí Điều hành chất lượng học sinh, duyệt và giao ban chất lượng theo định kỳ với cha mẹ học sinh.

Điều 17: Hiệu trưởng trong thời gian không làm việc tại trường do đi công tác hoặc về việc riêng, sau khi được phép của Trưởng phòng giáo dục thì uỷ nhiệm việc Điều hành hoạt động nhà trường cho Phó hiệu trưởng và được công bố trước hội đồng nhà trường.

CHƯƠNG III: Nhiệm vụ và quyền hạn của phó hiệu trưởng

Điều 18 : Phó hiệu trưởng phụ trách các công việc: chuyên môn, CSVC ,văn thể, lao động trong nhà trường; ngoài ra, tuỳ theo tình hình thực tế của nhà trường trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao mà phụ trách một số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

Điều 19 : Phó hiệu trưởng chủ động xây dựng kế hoạch và Điều hành các công việc đã được Hiệu trưởng phân công; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về tiến độ, kết quả và chất lượng công việc mà mình trực tiếp Điều hành.

Điều 20 : Trong những công việc được giao, Phó hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng quyết định công việc theo đúng quy chế quy định; khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, Phó hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng giải quyết, Điều hành các hoạt động trong nhà trường và khi Hiệu trưởng về thì báo cáo lại.

Điều 21: Phó hiệu trưởng phải thường xuyên báo cáo với Hiệu trưởng về tình hình thực hiện nhiệm vụ mình phụ trách; hàng tháng có trách nhiệm báo cáo đánh giá trước hội động nhà trường về các hoạt động được phân công chỉ đạo, đồng thời đề ra các kế hoạch, biện pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới; trong quá trình chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ còn có khó khăn, vướng mắc, khó giải quyết, cần xin ý kiến Hiệu trưởng để giải quyết, trường hợp khẩn cấp thì Phó hiệu trưởng chủ động giải quyết, sau đề báo cáo lại với Hiệu trưởng.

Điều 22: Phó hiệu trưởng có trách nhiệm thay mặt Hiệu trưởng soạn thảo những văn bản thuộc các công việc được phân công phụ trách; đối với các văn bản được Hiệu trưởng uỷ quyền, Phó hiệu trưởng kí thay và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại nội dung những văn bản đã kí.

Điều 23: Phó hiệu trưởng được cung cấp đầy đủ những thông tin có liên quan đền công việc của mình; cùng Hiệu trưởng họp bàn, trao đổi , thống nhất các chủ trương, kế hoạch, biện pháp chỉ đạo và các chỉ tiêu thực hiện nhiện vụ năm học của nhà trường.

Điều 24: Phó hiệu trưởng khi nghỉ việc do đi công tác hoặc về công việc riêng phải báo cáo với Hiệu trưởng và Trưởng phòng giáo dục và đào tạo.

Chương IV : Chế độ làm việc:

Điều 25: Ban giám hiệu thực hiện giao ban định kỳ 01 lần/ tuần. Hàng tháng, học kỳ tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện các công việc được giao.

Điều 26: Hàng năm, Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch năm học, theo dõi, chỉ đạo, sơ kết , tổng kết kết quả công việc, đúc rút kinh nghiệm cho quá trình quản lí.

Điều 27: Các thành viên trong Ban giám hiệu chịu trách nhiệm làm và quản lí hồ sơ theo công việc được phân công.

Chương V: Điều khoản thi hành

Điều 28: Quy chế làm việc của Ban giám hiệu nhà trường được thông qua trước hội đồng nhà trường ngày 03 tháng 10 năm 2011 và có hiệu lực thi hành cùng ngày.

Điều 29: Quy chế này khi sửa đổi phải được sự thống nhất của Ban giám hiệu nhà trường và thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường.

Nơi nhận:

Phòng GD-ĐT CưM’gar (để báo cáo)

Các Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);

Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 01 Tháng 10 2011 16:01 )  

Tài liệu

Thống kê

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay127
mod_vvisit_counterHôm qua161
mod_vvisit_counterTuần này965
mod_vvisit_counterTháng này2987
mod_vvisit_counterAll225308

Đơn vị GD&DT trong tỉnh

Báo điện tử

Lịch